Радник

Адвокатське об’єднання

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

НАКАЗ ГОЛОВИ

від 01 лютого 2013 року N 01/02/2013

Про затвердження Положення про радників

адвокатського об’єднання

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

З метою використання набутого досвіду для ефективної реалізації прав і повноважень у сфері захисту прав і свобод громадян та формуванні позитивного іміджу Колегії наказую:

1. Затвердити Положення про радників адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ», що додається.

2. Органам управління адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» сприяти радникам адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» у здійсненні покладених на них функцій та завдань.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова Київської обласної колегії адвокатів

Вадим Хабібуллін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Голови Колегії

від 01 лютого 2013 року N 01/02/2013

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДНИКІВ

АДВОКАТСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

1. Загальні положення

1.1. Інститут радників адвокатського об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (надалі за текстом – Київська обласна колегія адвокатів або Колегія) введений з метою використання набутого досвіду для ефективної реалізації прав повноважень у сфері захисту прав і свобод громадян та формуванні позитивного іміджу Колегії.

1.2. Радник Київської обласної колегії адвокатів (далі — радник Колегії) здійснює свою діяльність на громадських засадах і підпорядковується безпосередньо Голові Колегії і покликаний сприяти йому в реалізації завдань, які визначені Статутом.

1.3. Радник Колегії у своїй діяльності керується вимогами Конституції України, законів України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, даним Положенням та іншими нормативно-правовими актами, а також актами Колегії, Голови Колегії і Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

1.4. Радник Колегії здійснює свою діяльність на громадських засадах у взаємодії з Органами управління Колегії відповідно до доручень Голови Колегії чи з власної ініціативи. Для реалізації визначених функцій в межах своєї компетенції радник Колегії може взаємодіяти з іншими органами державної влади України та будь-якими органами, незалежно від організаційно – правової форми.

1.5. Гранична чисельність радників Колегії визначається відповідно до персонально покладених на них функцій.

Персональний склад радників Колегії визначається Головою Колегії.

Призначення на посаду та звільнення з посади радника Колегії здійснюється наказом Голови Колегії.

1.6. Організаційно-технічне забезпечення діяльності радника Колегії (у тому числі надання робочого місця) в установленому порядку здійснюють Органи управління Колегії в межах матеріального забезпечення Колегії.

За групою радників Колегії для надання допомоги в організаційно-технічному забезпеченні покладених на них функцій може закріплюватись штатний помічник або інша посадова особа Колегії.

2. Функції та завдання радника Колегії

2.1. Підготовка пропозицій Голові Колегії щодо реалізації пріоритетних напрямів діяльності Колегії та згідно Статуту Колегії.

2.2. Участь у формуванні позитивного іміджу Колегії.

Сприяння покращенню взаємодії Колегії з іншими державними органами і громадськими організаціями, засобами масової інформації з метою зміцнення правопорядку в державі, захисту прав і свобод громадян, забезпечення соціального і правового захисту працівників Колегії та згідно Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

2.3. Надання допомоги в оцінці та прогнозуванні правової ситуації в країні, підготовці пропозицій до законодавчих та урядових актів, управлінських рішень Колегії, спрямованих на її стабілізацію і покращення.

2.4. Забезпечення за дорученням Голови Колегії представницьких функцій.

2.5. Виконання інших доручень Голови Колегії.

3. Права та обов’язки радників Колегії

3.1. З метою реалізації своїх функцій та завдань радник Колегії має право:

— знайомитись за письмовим дозволом Голови Колегії у встановленому порядку з документами, матеріалами та отримувати іншу необхідну інформацію від Органів управління Колегії для здійснення покладених на нього функцій і завдань;

— на запрошення Голови Колегії брати участь у засіданнях Органів управляння Колегії та інших заходах, організованих Колегією;

— за дорученням Голови Колегії супроводжувати його в офіційних заходах.

3.2. Відповідно до покладених на нього функцій та завдань радник Колегії зобов’язаний:

— у визначені Головою Колегії терміни чи з власної ініціативи готувати та надавати необхідну інформацію про стан справ на визначених напрямках діяльності;

— інформувати Голову Колегії про проведену роботу та плани щодо практичної реалізації покладених завдань;

— організовувати і безпосередньо брати участь у заходах, спрямованих на забезпечення соціального захисту працівників Колегії та членів їх сімей, формування позитивного іміджу Колегії;

— за дорученням Голови Колегії брати участь у будь-яких заходах та спільних акціях, що проводяться і мають на меті пропаганду адвокатської професії, тощо;

— з допомогою Колегії вивчати стан роботи з категоріями співробітників, які потребують соціального захисту чи посиленої уваги та вносити пропозиції Голові Колегії щодо подальшого вдосконалення цієї діяльності;

— своєчасно виконувати інші доручення Голови Колегії.

4. Заключні положення

4.1. Зміни і доповнення до цього Положення або реорганізація чи ліквідація інституту радників Колегії може здійснюватись відповідно до внесених змін і доповнень або скасування цього Наказу.

4.2. При проведенні організаційно-штатних заходів, пов’язаних з упорядкуванням функцій апарату Колегії, Головою Колегії можуть прийматися відповідні рішення щодо кількісного складу радників Колегії.

4.3. Радник Колегії у разі неможливості за станом здоров’я, віком чи з інших причин виконувати покладені на них функції і завдання може звільнятися із займаної посади наказом Голови Колегії або з будь-яких інших причин за наказом Голови Колегії.

______________________________________________________________________________

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД РАДНИКІВ

адвокатського об’єднання

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»: