Заступники

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕГІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1.   Органами управління Колегії є:

—   Загальні збори членів (учасників) Колегії;

—   Президія Колегії;

—   голова Колегії;

—   перший заступник голови Колегії;

—   заступники голови Колегії;

—   ревізійна комісія;

—   почесний голова Колегії.

3.2.    Найвищим органом управління Колегії є Загальні збори членів Колегії (надалі — Загальні збори).

3.2.1. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів (учасників) Колегії. Всі питання на Загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах, окрім питання внесення змін (доповнень) до цього Статуту та обрання голови Колегії, першого заступника голови Колегії. Для внесення змін (доповнень) до Статуту або обрання голови Колегії, першого заступника Колегії необхідно не менше ніж 2/3 голосів членів (учасників) Колегії від загального складу членів (учасників) Колегії.

3.2.2. У період між Загальними зборами членів (учасників) Колегії може діяти Президія Колегії у складі голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії.

3.3. Загальні збори скликаються головою Колегії або першим заступником голови Колегії по мірі необхідності, але не рідше як один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в будь-який час на вимогу не менше 1/3 членів (учасників) Колегії.

3.4.    Виконавчим органом Колегії є голова Колегії, перший заступник голови Колегії та заступники голови Колегії.

3.5. Голова Колегії обирається Загальними зборами членів (учасників) Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 7 років. На посаду голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 7 років.

3.5.1. Почесним головою Колегії, у всіх випадках неможливості виконувати обов’язки голови Колегії може бути член (учасник) Колегії, який обирався головою Колегії.

3.6. Перший заступник голови Колегії обирається Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 5 років. На посаду першого заступника голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 5 років.

3.7. Заступники голови Колегії обираються Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 3 років. На посаду заступників голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 3 років. Заступники голови Колегії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

3.8. Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом прямого таємного голосування строком на 1 рік. Ревізійна комісія обирається у складі не менше 3 осіб. Члени ревізійної комісії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

______________________________________________________________________________

КУЗНЕЦОВ Сергій Миколайович

адвокат, заступник голови

«Київської обласної колегії адвокатів»

______________________________________________________________________________