Статут

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Державну реєстрацію змін

ПРОВЕДЕНО 28.01.2013

№10721200000005611 (код 33789345)

Святошинська районна в м. Києві

державна адміністрація

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними Зборами засновників

Адвокатського об’єднання

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА

КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

Протокол №01-2013 від 22.01.2013

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

Адвокатура України, 2013

Україна, місто Київ

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Адвокатське об’єднання «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ» (в подальшому — Колегія) є юридичною особою, створеною шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників) (в подальшому — Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвокат — член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу), і діє на підставі статуту.

Державна реєстрація Колегії здійснюється в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців», з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Колегія має самостійний баланс, може відкривати рахунки у банках, мати печатку, штампи і бланки із своїм найменуванням.

Про створення, реорганізацію або ліквідацію Колегії, зміну складу її учасників Колегія протягом трьох днів з дня внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців письмово повідомляє відповідну раду адвокатів регіону.

Стороною договору про надання правової допомоги є Колегія. Від імені Колегії договір про надання правової допомоги підписується учасником Колегії, уповноваженим на це довіреністю або статутом Колегії.

Колегія може залучати до виконання укладених Колегією договорів про надання правової допомоги інших адвокатів на договірних засадах. Колегія зобов’язана забезпечити дотримання професійних прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.

Правовою основою діяльності Колегії є Конституція України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», інші законодавчі акти України.

Колегія здійснює адвокатську діяльність на принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.

Колегія здійснює адвокатську діяльність на всій території України та за її межами, якщо інше не передбачено міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, або законодавством іноземної держави.

Колегія відноситься до Адвокатури України — недержавного самоврядного інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності Колегії та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.

Колегія є НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ і утримується за рахунок членських внесків членів (учасників) Колегії.

Члени (учасники) Колегії вносять внески до Колегії в розмірі та порядку, визначених Колегією.

В разі добровільного виходу або виключення із членів (учасників) Колегії члену Колегії не відшкодовується його внесок до Колегії.

Колегія затверджена Загальними зборами засновників згідно Протоколу №1/2005 від 19.09.2005 року та зареєстрована Міністерством юстиції України згідно Свідоцтва про реєстрацію адвокатського об’єднання №466, від 17.10.2005 року.

 

1. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ, СТАТУС КОЛЕГІЇ

1.1. Колегія є добровільним професійним об’єднанням адвокатів, які отримали свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, має статус юридичної особи, круглу печатку та штамп із своїм найменуванням, фірмовий бланк, емблему, самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в банках на території України, а в установленому чинним законодавством порядку — і в іноземних банках.

1.2. Колегія діє на засадах добровільності, самоврядування, колегіальності та гласності.

1.3.     Засновниками колегії є адвокати згідно п. 18 цього Статуту.

1.3.1. Членами (учасниками) Колегії є адвокати.

1.4. Колегія не відповідає по зобов’язаннях своїх членів (учасників), а члени (учасники) Колегії відповідають по боргам Колегії тільки в межах своїх внесків Колегії.

1.5. Назва Колегії:

1.5.1. Українською мовою: повна назва:

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

1.5.2. Українською мовою: скорочена назва:

«КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КОЛЕГІЯ АДВОКАТІВ»

1.5.3. Російською мовою: повна назва:

АДВОКАТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ»

1.5.4. Російською мовою: скорочена назва:

«КИЕВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ»

2. АДВОКАТИ ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) КОЛЕГІЇ

2.1.    Адвокатами — членами (учасниками) Колегії є:

2.1.1. Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника), в тому числі голова Колегії, перший заступник голови Колегії, заступники голови Колегії;

2.1.2. Адвокат — член (учасник) Колегії з правом тільки дорадчого голосу.

2.2.    Члени Колегії вносять внески на утримання Колегії в розмірі та порядку, визначених Загальними Зборами Колегії або Розпорядженням Голови Колегії.

2.3. Члени (учасники) Колегії мають право займатись адвокатською діяльністю на умовах, визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

 

3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ КОЛЕГІЇ, ЇХ КОМПЕТЕНЦІЯ

3.1.   Органами управління Колегії є:

—   Загальні збори членів (учасників) Колегії;

—   Президія Колегії;

—   голова Колегії;

—   перший заступник голови Колегії;

—   заступники голови Колегії;

—   ревізійна комісія;

—   почесний голова Колегії.

3.2.    Найвищим органом управління Колегії є Загальні збори членів Колегії (надалі — Загальні збори).

3.2.1. Загальні збори є правомочними, якщо на них присутні не менше ніж 2/3 членів (учасників) Колегії. Всі питання на Загальних зборах вирішуються простою більшістю голосів присутніх на Загальних зборах, окрім питання внесення змін (доповнень) до цього Статуту та обрання голови Колегії, першого заступника голови Колегії. Для внесення змін (доповнень) до Статуту або обрання голови Колегії, першого заступника Колегії необхідно не менше ніж 2/3 голосів членів (учасників) Колегії від загального складу членів (учасників) Колегії.

3.2.2. У період між Загальними зборами членів (учасників) Колегії може діяти Президія Колегії у складі голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії.

3.3. Загальні збори скликаються головою Колегії або першим заступником голови Колегії по мірі необхідності, але не рідше як один раз на рік. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані в будь-який час на вимогу не менше 1/3 членів (учасників) Колегії.

3.4.    Виконавчим органом Колегії є голова Колегії, перший заступник голови Колегії та заступники голови Колегії.

3.5. Голова Колегії обирається Загальними зборами членів (учасників) Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 7 років. На посаду голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 7 років.

3.5.1. Почесним головою Колегії, у всіх випадках неможливості виконувати обов’язки голови Колегії може бути член (учасник) Колегії, який обирався головою Колегії.

3.6. Перший заступник голови Колегії обирається Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 5 років. На посаду першого заступника голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 5 років.

3.7. Заступники голови Колегії обираються Загальними зборами членів Колегії шляхом прямих виборів голосуванням строком на 3 років. На посаду заступників голови Колегії може бути запропоновано та обрано кандидатуру члена (учасника) Колегії, стаж адвокатської діяльності якого становить не менше 3 років. Заступники голови Колегії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

3.8. Члени ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом прямого таємного голосування строком на 1 рік. Ревізійна комісія обирається у складі не менше 3 осіб. Члени ревізійної комісії можуть бути переобрані достроково за рішенням Загальних зборів. Рішення про дострокове переобрання вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 від складу Колегії.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ КОЛЕГІЇ. АДВОКАТ — ЧЛЕН (УЧАСНИК) КОЛЕГІЇ. АДВОКАТ — ЧЛЕН (УЧАСНИК) КОЛЕГІЇ З ПРАВОМ ТІЛЬКИ ДОРАДЧОГО ГОЛОСУ.

4.1.    Загальні збори членів (учасників) Колегії є найвищим органом управління Колегії і можуть вирішувати будь-яке питання діяльності Колегії.

       4.1.1. Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії приймає участь в Загальних зборах членів (учасників) Колегії з правом голосу.

       4.1.2. Адвокат — член (учасник) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії з правом тільки дорадчого голосу приймає участь в Загальних зборах членів (учасників) Колегії з правом тільки дорадчого голосу.

4.2.    Рішення загальних зборів членів Колегії обов’язкові для виконання органами управління Колегії, членами (учасниками) Колегії, працівниками Колегії.

4.3.    До виключної компетенції Загальних зборів членів Колегії відносяться: право контролю за діяльністю голови, його заступників та членів ревізійної  комісії; затвердження кошторису Колегії, звітів про його виконання; розгляд спорів між адвокатами та органами управління Колегії; вибори / відкликання / переобрання голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії та членів ревізійної комісії, їх дострокове переобрання;  прийом і виключення із членів (учасників) Колегії; прийняття Статуту Колегії адвокатів та внесення змін і доповнень до нього; розпорядження основними фондами Колегії; затвердження розміру внесків, передбачених Статутом; обрання голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ, ПЕРШОГО ЗАСТУПНИКА ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ, ЗАСТУПНИКІВ ГОЛОВИ КОЛЕГІЇ

5.1. Голова Колегії: є розпорядником майна (крім основних фондів) і фінансів Колегії; 5.1.2. здійснює організаційну діяльність на виконання Колегією та її членами вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», цього Статуту, рішення Загальних зборів Колегії; 5.1.3. наймає на роботу на контрактній основі і звільняє працівників, застосовує заходи заохочення і дисциплінарного впливу до них; 5.1.4. представляє Колегію у зносинах з державними органами і громадськими організаціями, службовими і приватними особами; 5.1.5. розглядає скарги на дії членів Колегії, працівників Колегії, і приймає по них рішення в межах своєї компетенції; 5.1.6. відповідає за організацію роботи Колегії; 5.1.7. накладає дисциплінарні стягнення на членів Колегії у випадках недотримання ними цього Статуту, згідно з положенням, яке затверджують Загальні збори; 5.1.8. видає накази  та розпорядження в межах своєї компетенції;

5.2. Перший заступник голови Колегії, заступники голови Колегії мають повноваження передбачені п. п. 5.1.2.-5.1.6., 5.1.8. цього Статуту.

5.3. Розпорядження голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії, прийняті ними згідно даного Статуту, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Колегії, членами (учасниками) Колегії і можуть бути скасовані тільки Загальними зборами, а прийняті першим заступником голови Колегії, заступниками голови Колегії — можуть бути скасовані також Головою Колегії.

 

6.  ПОВНОВАЖЕННЯ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ КОЛЕГІЇ

6.1. Ревізійна комісія Колегії: здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Колегії; перевіряє дотримання в Колегії вимог Статуту, виконання рішень Загальних зборів.

6.2. Рішення ревізійної комісії є обов’язковим для голови Колегії, першого заступника голови Колегії, заступників голови Колегії, членів (учасників) колегії і можуть бути скасовані лише Загальними зборами.

7.  ПРИЙОМ  У ЧЛЕНИ (УЧАСНИКИ) КОЛЕГІЇ

7.1.     У Адвокати — члени (учасники) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвоката — члена (учасника) Колегії з правом дорадчого голосу може бути прийнята фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

7.2.     Адвокати приймаються в Колегію  на визначених в цьому Статуті умовах або у статусі Адвоката — члена (учасника) Колегії на правах адвоката — члена (учасника) Колегії або Адвоката — члена (учасника) Колегії з правом тільки дорадчого голосу. Член (учасник) Колегії не може бути членом іншого адвокатського об’єднання.

7.3.     Рішення про прийом у члени (учасники) Колегії приймається Загальними зборами за поданням голови Колегії або першого заступника голови Колегії. Заява розглядається протягом одного місяця з дня надходження.

7.4.     Кожен член (учасник) Колегії вносить до Колегії членський внесок, розмір та порядок оплати якого визначається Загальними зборами або Розпорядженням Голови Колегії.

 

8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОЛЕГІЇ. ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕГІЇ.

8.1. Утримання Колегії може здійснюватися за рахунок: щорічних внесків адвокатів на забезпечення діяльності Колегії; добровільних внесків адвокатів; добровільних внесків фізичних і юридичних осіб; інших не заборонених законом джерел з урахуванням, що Колегія є НЕПРИБУТКОВОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ і утримується за рахунок членських внесків членів (учасників) Колегії.

8.1.2. Розмір членського внеску на забезпечення діяльності Колегії визначається з урахуванням потреби покриття витрат на забезпечення діяльності Колегії та не може бути меншим ніж офіційний розмір мінімальної заробітної плати, установлений законом на день подання особою заяви про вступ до Колегії, є однаковим для всіх адвокатів та вноситься (сплачується) до Колегії кожного року, протягом січня місяця.

8.1.3. Фінансування Колегії, розпорядження її коштами та майном здійснюється відповідно до кошторисів, що затверджуються Загальними зборами Колегії або Президією Колегії або розпорядженням Голови Колегії.

8.2. Член (учасник) Колегії сплачує членські внески на утримання Колегії в розмірі та порядку, який встановлюється Загальними зборами або Розпорядженням Голови Колегії. Колегія не несе матеріальної відповідальності за збитки, заподіяні членом (учасником) Колегії. Член (учасник) Колегії несе матеріальну відповідальність за збитки, заподіяні Колегії.

8.3. Майно Колегії, передане члену (учаснику) Колегії в безоплатне користування є власністю Колегії.

8.4. Майно, придбане членом (учасником) Колегії, за власні кошти, є його приватною власністю.

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНА (УЧАСНИКА) КОЛЕГІЇ

9.1. Член (учасник) Колегії, крім члена (учасника) Колегії з правом тільки дорадчого голосу має право: обирати і бути обраним в органи управління; самостійно, без будь-якого впливу з боку посадових осіб Колегії визначати тактику, методику, форми захисту інтересів своїх клієнтів; на адвокатську таємницю; на вільний доступ до будь-якої інформації, що стосується діяльності Колегії, на захист Колегією його прав та інтересів; вийти з Колегії в будь-який час, подавши про це письмову заяву Голові колегії, а також: користується   в   повному   обсязі   правами   адвоката,   які   передбачені законодавством; може вільно спілкуватись з клієнтами, використовуючи для цього передане йому в користування майно Колегії; представляє від імені клієнта його права та інтереси у встановленому порядку і визначених установах, організаціях, підприємствах.

9.2. Колегія всіляко сприяє своїм членам (учасникам) у досягненні максимального ефекту по укладених ними угодах (договорах, правочинах), надає адвокатам необхідну методичну допомогу, наукову літературу,   виробляє   методику   захисту   і представництва інтересів клієнтів членами Колегії, розробляє зразки документів для членів Колегії, захищає честь і гідність своїх членів, проявляє турботу про їх матеріальне становище і соціальний захист.

9.3. Член (учасник) Колегії зобов’язаний: дотримуватись вимог Статуту Колегії; виконувати рішення Загальних зборів, розпорядження Голови Колегії, першого заступника Голови Колегії, заступників Голови Колегії; вносити до Колегії визначені Загальними зборами або розпорядженням Голови Колегії членські внески на утримання Колегії; зберігати адвокатську та комерційну таємницю, честь Колегії, поважати інтереси своїх колег; дотримуватися правил адвокатської етики.

9.4. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат має право вчиняти будь-які дії, не заборонені законом, правилами адвокатської етики та договором про надання правової допомоги, необхідні для належного виконання договору про надання правової допомоги, зокрема: звертатися з адвокатськими запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних осіб (за згодою таких фізичних осіб); представляти і захищати права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед громадянами, посадовими і службовими особами, до повноважень яких належить вирішення відповідних питань в Україні та за її межами; ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організаціях з необхідними для адвокатської діяльності документами та матеріалами, крім тих, що містять інформацію з обмеженим доступом; складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у встановленому законом порядку; доповідати клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і скарги; бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і скарг;  збирати відомості про факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; застосовувати технічні засоби, у тому числі для копіювання матеріалів справи, в якій адвокат здійснює захист, представництво або надає інші види правової допомоги, фіксувати процесуальні дії, в яких він бере участь, а також хід судового засідання в порядку, передбаченому законом; посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій документів; одержувати письмові висновки фахівців, експертів з питань, що потребують спеціальних знань; користуватися іншими правами, передбаченими цим Законом та іншими законами.

9.5. Під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний: дотримуватися присяги адвоката України та правил адвокатської етики; на вимогу клієнта надати звіт про виконання договору про надання правової допомоги; невідкладно повідомляти клієнта про виникнення конфлікту інтересів; підвищувати свій професійний рівень; виконувати рішення органів адвокатського самоврядування; виконувати інші обов’язки, передбачені законодавством та договором про надання правової допомоги.

9.5.1. Адвокату забороняється: використовувати свої права всупереч правам, свободам та законним інтересам клієнта; без згоди клієнта розголошувати відомості, що становлять адвокатську таємницю, використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб; займати у справі позицію всупереч волі клієнта, крім випадків, якщо адвокат впевнений у самообмові клієнта; відмовлятися від надання правової допомоги, крім випадків, установлених законом.

9.5.2. Адвокат забезпечує захист персональних даних про фізичну особу, якими він володіє, відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних.

10. ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. За порушення Статуту член (учасник) Колегії може притягатися до дисциплінарної відповідальності. Положення про порядок накладання дисциплінарних стягнень на членів Колегії затверджується Загальними зборами або розпорядженням Голови Колегії. В залежності від тяжкості порушення це може бути попередження, догана чи виключення з членів (учасників) Колегії.

11. ГАРАНТІЇ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЧЛЕНІВ (УЧАСНИКІВ) КОЛЕГІЇ. АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ. АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ.

11.1. Професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та охороняються Конституцією України, цим Законом та іншими законами, зокрема: забороняються будь-які втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом; проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності; адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками провадження, дотримання засад змагальності і свободи в наданні доказів та доведенні їх переконливості; життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та членів його сім’ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом; адвокату гарантується право на забезпечення безпеки під час участі у кримінальному судочинстві в порядку, встановленому законом; забороняється залучати адвоката до конфіденційного співробітництва під час проведення оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, якщо таке співробітництво буде пов’язане або може призвести до розкриття адвокатської таємниці; забороняється втручання у приватне спілкування адвоката з клієнтом; забороняється внесення подання слідчим, прокурором, а також винесення окремої ухвали (постанови) суду щодо правової позиції адвоката у справі; забороняється втручання у правову позицію адвоката; орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжний захід, зобов’язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону; повідомлення про підозру адвоката у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснене виключно Генеральним прокурором України, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя; забороняється притягати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв’язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом; не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, у тому числі ті, що відображають позицію клієнта, заяви у засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов’язки адвоката; забороняється ототожнення адвоката з клієнтом; дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в особливому порядку.

11.2. Особливості проведення окремих слідчих дій та заходів забезпечення кримінального провадження стосовно адвоката визначаються Законом. У разі проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката слідчий суддя, суд у своєму рішенні в обов’язковому порядку зазначає перелік речей, документів, що планується відшукати, виявити чи вилучити під час проведення слідчої дії чи застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також враховує вимоги Закону. Під час проведення обшуку чи огляду житла, іншого володіння адвоката, приміщень, де він здійснює адвокатську діяльність, тимчасового доступу до речей і документів адвоката має бути присутній представник ради адвокатів регіону, крім випадків, передбачених абзацом четвертим цієї частини. Для забезпечення його участі службова особа, яка буде проводити відповідну слідчу дію чи застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, завчасно повідомляє про це раду адвокатів регіону за місцем проведення такої процесуальної дії.

11.3. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи у відносинах з адвокатами зобов’язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

11.4. Адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності.

11.5. Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав). При цьому інформація або документи, що отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

11.6. Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

11.7. У разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю адвокат звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та інтересів. У такому випадку суд, орган, що здійснює дисциплінарне провадження стосовно адвоката, інші органи чи посадові особи, які розглядають вимоги клієнта до адвоката або яким стало відомо про пред’явлення таких вимог, зобов’язані вжити заходів для унеможливлення доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці та її розголошення.

11.7. Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

11.8. Адвокатський запит — письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту. До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським запитом інших документів забороняється. Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень законодавства. Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним законом.

11.8.1. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи, керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом.

11.8.2. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

11.8.3. У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

11.8.4. Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.

 

12. ВИДИ АДВОКАТСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12.1. Видами адвокатської діяльності в порядку і в межах передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншого законодавства України є: надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; захист прав, свобод і законних інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування у кримінальному провадженні, особи, стосовно якої розглядається питання про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також особи, яка притягається до адміністративної відповідальності під час розгляду справи про адміністративне правопорушення; надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні; представництво інтересів потерпілого під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, прав і обов’язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час здійснення цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами; представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України; надання правової допомоги під час виконання та відбування кримінальних покарань. адвокат може здійснювати інші види адвокатської діяльності, не заборонені законом.

 

13. ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ. ГОНОРАР.

13.1. Адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

13.1.1. Ордер — письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням та повинен містити підпис адвоката. Рада адвокатів України затверджує типову форму ордера.

13.1.2. Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

13.1.3. Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій.

13.2 Договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі. Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у випадках: надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди); якщо клієнт невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового договору за конкретних обставин є неможливим — з подальшим укладенням договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують об’єктивні перешкоди — у найближчий можливий строк. До договору про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.

13.2.1. Договір про надання правової допомоги може укладатися на користь клієнта іншою особою, яка діє в його інтересах. Особливості укладення та змісту контрактів (договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, встановлюються законом, що регулює порядок надання безоплатної правової допомоги.

13.2.2. Зміст договору про надання правової допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики.

13.3. Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів. Адвокату забороняється укладати договір про надання правової допомоги і він зобов’язаний відмовитися від виконання договору, укладеного адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням, у разі, якщо: доручення на виконання дій виходять за межі професійних прав і обов’язків адвоката; результат, досягнення якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких він наполягає, є протиправними, суперечать моральним засадам суспільства, присязі адвоката України, правилам адвокатської етики; адвокат брав участь у відповідному провадженні, і це є підставою для його відводу згідно з процесуальним законом; виконання договору про надання правової допомоги може призвести до розголошення адвокатської таємниці; адвокат є членом сім’ї або близьким родичем посадової особи, яка брала або бере участь у господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справи про адміністративне правопорушення, щодо яких до адвоката звертаються з пропозицією укладення договору про надання правової допомоги; виконання договору може суперечити інтересам адвоката, членів його сім’ї або близьких родичів, адвокатського бюро або адвокатського об’єднання, засновником (учасником) якого він є, професійним обов’язкам адвоката, а також у разі наявності інших обставин, що можуть призвести до конфлікту інтересів; адвокат надає правову допомогу іншій особі, інтереси якої можуть суперечити інтересам особи, яка звернулася щодо укладення договору про надання правової допомоги.

13.3.1. У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.

13.4. Дія договору про надання правової допомоги припиняється його належним виконанням. Договір про надання правової допомоги може бути достроково припинений за взаємною згодою сторін або розірваний на вимогу однієї із сторін на умовах, передбачених договором. При цьому клієнт зобов’язаний оплатити адвокату (адвокатському бюро, адвокатському об’єднанню) гонорар (винагороду) за всю роботу, що була виконана чи підготовлена до виконання, а адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) зобов’язаний (зобов’язане) повідомити клієнта про можливі наслідки та ризики, пов’язані з достроковим припиненням (розірванням) договору.

13.5. Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

 

14. ПОМІЧНИК ТА СЕКРЕТАР АДВОКАТА

14.1. Адвокат може мати помічників з числа осіб, які мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього Закону і законодавства про працю. Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката. Положення про помічника адвоката затверджується Радою адвокатів України та/або Загальними зборами або розпорядженням Голови Колегії.  Помічнику адвоката забороняється суміщати роботу в адвоката з діяльністю, несумісною з діяльністю адвоката. Помічником адвоката не можуть бути особи, зазначені в Законі України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

14.2. Члени (учасники) Колегії можуть мати секретарів, права та обов’язки яких визначаються Положенням, що затверджується Загальними зборами або розпорядженням Голови Колегії.

15. МАЙНО КОЛЕГІЇ

15.1. Майно колегії складають приміщення, будівлі, транспортні, технічні засоби, інші основні фонди, грошові кошти, які необхідні для забезпечення виконання Колегією і її членами своїх функцій.

15.2.          Майно, придбане членами Колегії за власні кошти, є їх приватною власністю.

15.3.          Майно, що належить Колегії, не може бути вилучене без згоди членів Колегії, крім випадків передбачених законодавством.

15.4. При виході члена Колегії зі складу Колегії, його частка у майні Колегії не визначається і не виділяється. Особистим майном член Колегії розпоряджається на свій розсуд.