Етика

Принципи
Київська обласна колегія адвокатів здійснює свою діяльність на принципах верховенства закону, незалежності, демократизму, гуманізму і конфіденційності надання правової допомоги, захисту прав і охоронюваних законом інтересів своїх клієнтів.

Практика
Під час здійснення практики Київська обласна колегія адвокатів виступає носіями обов’язків, іноді суперечливих, щодо: клієнтів, судів та інших державних органів, адвокатури в цілому та окремих адвокатів, суспільства в цілому. Надзвичайна важливість функціонального навантаження потребує дотримання високих етичних стандартів поведінки, водночас специфіка, комплексний характер обов’язків обумовлюють необхідність збалансування служіння інтересам окремого клієнта з інтересами суспільства в цілому, вірності принципам законності та верховенства права. Системою орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні різноманітних професійних прав і обов’язків відповідно до статусу, основних завдань та принципів діяльності, визначених Конституцією України та законодавством України, покликані слугувати Правила. Практика включає: надання правової допомоги у справах відповідної спеціалізації; постійне відстеження, взаємодію та координування всіх правових та фактичних дій і заходів, які вживатимуться органами і установами, що можуть бути залучені, причетні та мають вплив або тим чи іншим чином пов’язані з наданням такої правової допомоги клієнтам; здійснення представництва та захисту прав і законних інтересів клієнтів в усіх судових та правоохоронних органах незалежно від їх рівня, місцезнаходження та спеціалізації, а також в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, в інших органах, підприємствах, установах та організаціях, у відносинах з третіми особами тощо.

Незалежність
Київська обласна колегія адвокатів вважає, що специфіка цілей і завдань під час надання правової допомоги потребує такої неодмінної умови як максимальна незалежність у виконанні професійних прав і обов’язків, що передбачає свободу від будь-якого зовнішнього впливу, тиску чи втручання в діяльність, зокрема з боку державних органів, а також від впливу особистих інтересів. З метою дотримання цього принципу в своїй правничій практиці під час надання правової допомоги вони намагаються: протидіяти будь-яким спробам посягання на свою незалежність, бути мужніми і принциповими у виконанні своїх професійних обов’язків, обстоюванні професійних прав та їх ефективному використанні в інтересах своїх клієнтів; не допускати в своїй спеціалізованій правничій практиці компромісів, що применшували б незалежність, з метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам або клієнтові, якщо такі компроміси розходяться з його законними інтересами і перешкоджають належному наданню йому правової допомоги; не керуватись при виконанні доручень своїх клієнтів вказівками інших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності та часу здійснення професійних прав і обов’язків, якщо вони суперечать власній уяві про оптимальний варіант виконання доручень клієнтів; бути наполегливими і принциповими в обстоюванні інтересів своїх клієнтів в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й представництві прав та інтересів клієнтів з метою не погіршити стосунків з суддями та у випадку вчинення судом тиску – не йти на компроміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнтів; послідовно дотримуватися принципу домінантності інтересів клієнтів над усіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов’язані з відносинами з судом; не полишати без уваги порушення закону, нетактовне і зневажливе ставлення суду та інших учасників процесу до самих себе чи своїх клієнтів і реагувати на відповідні дії у формах, передбачених чинним законодавством.

Конфіденційність
Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і однією з найважливіших передумов довірчих відносин, без яких неможливе належне надання правової допомоги. Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Київська обласна колегія адвокатів намагається забезпечувати розуміння і дотримання принципу конфіденційності не лише адвокатами, але й їхніми помічниками та членами технічного персоналу, а також забезпечувати такі умови зберігання документів, переданих клієнтами, та інших матеріалів, що містять конфіденційну інформацію, котрі розумно виключають доступ до них сторонніх осіб. В разі відмови від прийняття доручення вони забезпечують зберігання конфіденційної інформації, повідомленої клієнтами у ході переговорів про прийняття доручення, або такої, що стала їм відомою у зв’язку з цим.

Законність
Київська обласна колегія адвокатів не приймає доручення, якщо результат, якого бажають їхні клієнти, або засоби його досягнення, на яких клієнти наполягають, є протиправними. Якщо клієнти наполягають на використанні засобів виконання доручень, котрі є протиправними, – їх повідомляють про неприпустимість застосування таких засобів і вказують на можливі законні шляхи досягнення того самого або подібного результату. Під час виконання доручень клієнтів не використовуються: незаконні та неетичні засоби (спонукання свідків до давання свідомо неправдивих свідчень; застосування протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи свідків (погрози, шантаж тощо); використання своїх особистих зв’язків для впливу на суд або інший орган, перед якими вони здійснюють представництво інтересів своїх клієнтів; використання інформації, отриманої від колишніх клієнтів, конфіденційність якої охороняється законом; застосування інших засобів, що суперечать чинному законодавству або Правилам).

Компетентність
Київська обласна колегія адвокатів намагається надавати правову допомогу своїм клієнтам компетентно і сумлінно, що передбачає знання відповідних норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, досконалість у врахуванні всіх обставин, що стосуються доручень клієнтів і можливих правових наслідків їх виконання, ретельну підготовку до належного виконання доручень. Крім того, вони забезпечують розумно необхідний рівень компетентності своїх помічників, технічного персоналу та інших осіб, що залучаються до виконання окремих робіт у зв’язку з виконанням доручень.

Кадри у справах клієнтів
Як правило, співробітники або група співробітників для надання правової допомоги з виконання доручень клієнтів, ведення справ клієнтів призначаються Київською обласною колегією адвокатів самостійно в залежності від посади певного співробітника, відповідної внутрішньої спеціалізації, кваліфікації і досвіду роботи, а також ступеня складності доручень клієнтів. Однак у деяких випадках, за бажанням клієнтів, для надання правової допомоги може бути призначений обраний ними співробітник або група співробітників.

Добросовісність
Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого гонорару, приділяється розумно необхідна для його успішного виконання увага. Під час виконання доручень своїх клієнтів Київська обласна колегія адвокатів використовують усі розумно необхідні та доступні законні засоби для надання ефективної правової допомоги. Вони також виявляють активність у збиранні відомостей про факти, що можуть бути використані як докази у доручених справах, є принциповими і наполегливими у використанні дозволених законом засобів їх отримання та намагаються оперативно виконувати доручення своїх клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що пред’являються законом і Правилами до належного виконання своїх професійних обов’язків під час надання правової допомоги.

Строки
Клієнти, які звертаються за правовою допомогою, мають пам’ятати, що строки її надання в жодному випадку не можуть бути меншими за ті, що передбачені чинним законодавством України. Крім того, на строки виконання доручень можуть впливати різноманітні фактори, дія яких може не залежати від Київської обласної колегії адвокатів. Утім, вони завжди роблять все можливе для скорочення цих термінів до мінімуму. Саме це свідчить про їх зацікавленість у якнайшвидшому наданні необхідного обсягу правової допомоги своїм клієнтам для реального задоволення їхніх законних вимог.

Результат
Київська обласна колегія адвокатів повідомляє клієнтів про можливий результат виконання їхніх доручень тільки на підставі закону та практики його застосування. При цьому клієнтам не даються запевнення чи гарантії стосовно реального результату виконання доручень, що прямо або опосередковано може сприяти формуванню у них необґрунтованих надій, а також уявлення, що правники можуть вплинути на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх професійних обов’язків при наданні правової допомоги.

Конфлікт (суперечність) інтересів
Київська обласна колегія адвокатів вважає, що не може представляти одночасно двох або більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або з високим ступенем вірогідності можуть стати суперечливими. Вони не приймають доручення, якщо інтереси їхнього клієнта об’єктивно суперечать інтересам іншого клієнта або якщо є розумні підстави вважати, що передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта призведе до виникнення суперечності інтересів.

Обмежене рекламування
Київська обласна колегія адвокатів забезпечує дотримання принципу обмеженого рекламування своєї практики, а тому не пропонують своїх послуг конкретним клієнтам ані особисто, ані через посередників. Вважають, що рекламні оголошення або інші рекламні матеріали щодо їхньої практики не повинні містити: оціночних характеристик, відгуків інших осіб про їхню роботу, порівнянь з іншими та їхньої критики, заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів, а також натяків, двозначностей або іншого підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману.